Het ‘ideale’ belastingstelsel en de gevolgen voor de ondernemer

Het is het voornemen van bijna iedere regering: het belastingstelsel op de schop nemen en vereenvoudigen. Volgende week gaan we naar de stembus. Hoe ziet het ideale belastingstelsel van de grootste politieke partijen in de peilingen eruit?

Vlaktaks

Het CDA en de SP beginnen allebei met: ‘het moet eenvoudiger’. Hoe dan? Pieter Omtzigt (CDA): ‘Minder aftrekposten, heffingskortingen en toeslagen. Het CDA pleit al enige tijd voor een sociale vlaktaks. Eén tarief voor iedereen en voor hogere inkomens een solidariteitsheffing. Per saldo betekent dit voor iedereen een lager tarief dan wat ze nu betalen. Ook wil het CDA dat in een ideaal belastingstelsel belasting wordt geheven naar draagkracht.

Lagere belastingen

Volgens de VVD is het ideale belastingstelsel een belastingstelsel met lagere belastingen. De VVD doet een aantal voorstellen met in totaal ongeveer € 15 miljard aan lastenverlichting. Eén van de voorstellen is het verlagen van de belasting op arbeid, waardoor het voor ondernemers aantrekkelijker wordt om mensen in dienst te nemen. Het eenvoudiger maken van het belastingstelsel is het tweede voorstel, waarbij goed gekeken moet worden welk inkomenseffect dat heeft voor de verschillende groepen. De SP geeft een soortgelijk antwoord. ‘Het belastingstelsel moet eenvoudiger, maar het moet niet ten koste gaan de koopkracht van individuele groepen.’

Lasten op arbeid

D66 deelt de visie van het CDA en de VVD dat de lasten op arbeid verlaagd moeten worden. Als voorbeelden noemt D66 de arbeidskorting verhogen, de invoering van een werknemersbonus van € 500 en werkgeverspremies verlagen. Ook vinden ze dat het stelsel eenvoudiger moet worden en dat de belasting op vervuiling moet worden verhoogd. De manier waarop wij belasting heffen, heeft grote gevolgen voor de relatieve prijzen van vuil en schoon gedrag, stelt ze. Ook de SP vindt dat de vervuiler meer moet betalen. ‘Het belastingvoordeel voor energiegrootverbruikers in de industrie wordt fors verlaagd. Het geld dat we daarmee ophalen investeren we deels in een versnelde energiebesparing’, staat in het verkiezingsprogramma van de SP.

Werkelijk behaald rendement

‘Een ander zeer onrechtvaardig onderdeel van het huidige belastingstelsel is box 3’, vindt Omtzigt (CDA). ‘Het fictieve rendement moet omlaag en zoveel mogelijk in lijn liggen met de werkelijke rendementen. Zo snel als mogelijk is moet de vermogensrendementsheffing gebaseerd zijn op het werkelijke rendement.’ Ook VVD, D66 en SP willen dit.

Meer inspecteurs

In een ideaal belastingstelsel is het ook niet meer mogelijk om te frauderen of om belasting te ontduiken. Volgens de SP kun je belastingontduiking aanpakken door meer inspecteurs en deurwaarders van de Belastingdienst aan te nemen en in te zetten. De SP stelt dat meer handhaving goed is voor de belastingmoraal. Volgens de VVD zit de oplossing niet zozeer in het aantal inspecteurs, maar is er voorstander van om meer met de beschikbare data en het maken van analyses te werken om fraude op te sporen.

Discounter van Europa?

De Europese landen willen allemaal voor hun eigen land zoveel mogelijk werkgelegenheid creëren. Dat gebeurt onder andere door concurrentie op fiscaal terrein. De SP heeft tegen het voorstel van de Europese Commissie voor een gezamenlijke belastinggrondslag gestemd. De partij is tegen, omdat landen dan juist op tarief gaan concurreren. D66 is ook voorstander om een EU-ondergrens in te stellen en is blij is dat de Tweede Kamer een D66 motie hierover heeft aangenomen. De VVD wil daarentegen de vennootschapsbelasting verlagen. ‘Op die manier kunnen bedrijven de concurrentie met omringende landen aan blijven gaan en dat is goed om banen in Nederland te behouden. Een lagere vennootschapsbelasting is ook gunstig voor Nederlandse ondernemers: zij krijgen zo meer ruimte om te investeren in hun eigen onderneming’, zo is te lezen in het VVD-verkiezingsprogramma. ‘Dat wil niet zeggen dat we de discounter van Europa willen worden’, zegt De Vries. ‘We willen geen minimum Europees tarief. De soevereiniteit als het gaat om belastingen hoort bij de landen zelf.’

Bron: www.nextens.nl

Stel ons een vraag
Wilt u meer weten? Wij antwoorden snel.